NATJEČAJ za prijam na stručno osposobljavanje za rad

117

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek,  raspisuje

NATJEČAJ
za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12)
– DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR
3 izvršitelja (m/ž), puno radno vrijeme

UVJETI:

  • VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
    Stručno osposobljavanje obavlja se u svrhu stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita sukladno Zakonu o knjižnicama (NN 105/97,05/98,104/00, 69/09) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14, 60/14).
    Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj u kojoj je potrebno navesti osobne podatke  (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica),
  •  dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma, potvrda),
  •  elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od objave natječaja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se na adresu: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek, poštom ili neposredno, s naznakom:
„prijava-stručno osposobljavanje“.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na razgovor (intervju). Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Pod uvjetom da Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek budu odobrene mjere/olakšice aktivne politike u zapošljavanju, s izabranim pristupnikom sklopit će se, u skladu s čl.8. Zakona o poticanju zapošljavanja i čl.59. Zakona o radu, Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20.12.2016. godine.

 

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Ravnateljica
Dubravka Pađen-Farkaš, viša knjižničarka