24. 06. 2024.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenog djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 27. Zakona o pravu na pristup informacijama:

  1. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama toga Zakona.
  2. U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. ovog Zakona, navesti i:

  1. informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
  2. način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Detaljne uvjete o ponovnoj uporabi informacija i odobravanju isključivih prava iz stavka 1. članka 34., kao i sadržaj i način objave, te s time povezano vođenje evidencije propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove opće uprave.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 12/14, 15/14).

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Gradske i sveučilišna knjižnice Osijek, i to:

  • poštom na adresu Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek;
  • na broj faksa: 031/211-218;
  • donijeti osobno u Tajništvo Knjižnice radnim danom od 8:00 do 15:00 sati ili na adresu e-pošte: zppi@gskos.hr

Službenica za informiranje:
Biserka Ptičar, dipl. iur.
Telefon: 031/211-218,
E-mail: zppi@gskos.hr

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Zakon o pravu na
pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

.pdf

.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

.pdf

.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

.pdf

.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

.pdf

.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

.pdf

.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

.pdf

.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

.pdf

.csv