20. 07. 2024.

STUDIJSKA ČITAONICA

ADRESA

Europska avenija 24
31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 211 233 (lokal 112)

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-MAIL

studijska.citaonica@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Voditeljica Odjela studijske čitaonice:
Merien Hadrović, viša knjižničarka

RAD S KORISNICIMA

Zbirke Studijske čitaonice mogu se koristiti isključivo u prostorima Knjižnice, osim pojedinih naslova iz BDI zbirke. Građu iz posebnih zbirki korisnik naručuje na osnovi propisanih obrazaca. Naručena građa isporučuje se sljedeći dan u Studijskoj čitaonici.

USLUGE

Posudba građe na korištenje u prostorima čitaonice

Knjižnica raspolaže kvalitetnom zbirkom znanstvene i stručne literature na hrvatskom te engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Lokaciju i status pojedine knjige moguće je provjeriti na web adresi: http://baza.gskos.hr

Rad na računalima

Računalima u knjižnici mogu se koristiti samo članovi Knjižnice uz predočenje članske iskaznice. Jednim računalom može se istodobno koristiti samo jedan korisnik. Grupni rad korisnika može odobriti knjižnični djelatnik samo u iznimnim slučajevima. Uporaba računala besplatna je za sve članove Knjižnice.
Više…

Međuknjižnična posudba

Na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sve ono što knjižnica ne posjeduje u svojim zbirkama, moguće je dobiti posredstvom međuknjižnične posudbe, kako iz hrvatskih knjižnica tako i iz inozemstva.

Međuknjižnična posudba naplaćuje se prema važećem cjeniku, a za sve informacije mogu se dobiti u Studijskoj čitaonici ili na e-mail adresi: mpk@gskos.hr
Više…

Informacijsko-referalne usluge

Za potrebe korisnika stručni djelatnici Studijske čitaonice daju usmene i pismene informacije na osnovi svojih kataloga, knjižničnih zbirki i ostalih izvora informacija.

Tematska pretraživanja za potrebe seminarskih, diplomskih i drugih stručnih radova vrše se putem online informacijsko –referalne usluge „Referati, seminari, dipl. radovi, …“
Više…

Podrška pri znanstvenom radu

Stručni djelatnici Knjižnice pružaju podršku pri znanstvenom i istraživačkom radu, te nude usluge bibliometrijskih istraživanja za potrebe napredovanja u zvanjima, prijave na projekte, stipendije i sl., svim svojim korisnicima.
Više…

Obrazovanje korisnika

Stručni djelatnici Knjižnice svojim korisnicima nude individualnu ili grupnu poduku, te sastavljaju i objavljuju upute i obrazovne video materijale. Svrha je na pristupačan i jednostavan način pojasniti pitanja vezana uz informacijsku tehnologiju i olakšati snalaženje korisnika u informacijskom svijetu.
Više…

Reprografske usluge

Na zahtjev korisnika, a u skladu s važećim propisima o autorskom pravu ili drugim propisima, fotokopira se knjižnična građa uz naplatu usluge. Izrađuju se crno-bijele kopije u A3 i A4  formatu. Na zahtjev korisnika građu je moguće i skenirati.
Više…

Kulturno-promotivne aktivnosti

U okviru kulturno-promotivne djelatnosti Knjižnica svojim korisnicima osigurava pristup kulturi, predstavlja javnosti svoju građu i djelovanje, te osigurava raznolikost sadržaja i bez cenzure nudi događaje kao što su izložbe, predavanja, književni susreti, tribine, promocije, edukacije, radionice, koncerti, čitateljski klubovi, kvizovi, zabave…
Više…

ZBIRKE

U slobodnom pristupu:

 • referenta zbirka
 • zbirka  znanstvene i stručne literature na hrvatskom, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku
 • dnevne novine, tjedni i mjesečni tisak, znanstveno-popularni časopisi

KORISNICI

Usluge i zbirke Studijske čitaonice dostupne su svim članovima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek uz predočenje članske iskaznice.

XX

Obvezni primjerak RH

Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek, sukladno zakonskim propisima (Zakon o knjižnicama (NN 105/97; NN 5/98, NN 69/09, NN 104/00), dostavlja se Obvezni primjerak Republike Hrvatske te, od 1961. godine, Knjižnica ima zadatak prikupljati, stručno obrađivati, čuvati i davati na korištenje sveukupnu građu (tiskovine, AV građu, elektroničku građu,….) koja dokumentira i iskazuje hrvatsko duhovno stvaralaštvo.

Značaj i zadaće zbirke

 • omogućuje izgradnju i trajnu zaštitu nacionalne zbirke građe – prenositelja svekolikih informacija kao “nacionalne kulturne memorije” (tzv. arhivska funkcija – primarna funkcija)
 • osigurava, sadašnjim i budućim korisnicima, dostupnost građi i informacijama (tzv. korisnička funkcija – sekundarna funkcija) te  time značajno doprinosi ostvarivanju pravo građana na informacije kao jedno od temeljnih demokratskih prava
 • nezaobilazan je informacijski izvor za sva znanstvena istraživanja i stručni rad na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao i u ustanovama i znanstvenim jedinicama izvan njega
 • vrlo je učinkovit način dotoka publikacija za zavičajnu zbirku i dr.
 • uštede u sredstvima za nabavu Knjižnice su nemjerljive, naročito u pogledu nabave periodike, tj. stručnih i znanstvenih časopisa i druge literature
XX

Zbirka disertacija i znanstvenih magistarskih radova

Zbirka disertacija i znanstvenih magistarskih radova okuplja disertacije i znanstvene magistarske radove obranjene na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ali i na drugim sveučilištima u Republici Hrvatskoj. Ostale vrste ocjenskih radova (završni, diplomski, završni specijalistički) ne čine sastavni dio Zbirke jer se njima ne stječe akademski stupanj.

Zadaća je Zbirke, sustavno od 1975. godine, prikupljati, obrađivati, davati na korištenje te trajno pohranjivati i čuvati disertacije i znanstvene magistarske radove.

Zbirka disertacija i znanstvenih magistarskih radova osigurava uvid u rezultate značajnog dijela znanstveno-istraživačke djelatnosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ali i na drugim hrvatskim sveučilištima, podupire cjelokupni znanstveno-istraživački rad na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, značajan je izvor znanstvenih i drugih informacija o recentnim istraživačkim i znanstvenim projektima te jedan od izvora za izradu bibliografije i digitalne zbirke disertacija i znanstvenih magistarskih radova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Tiskani i elektronički oblici doktorskih disertacija obranjenih na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostavljaju se Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek u skladu s odredbama pravilnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i pojedinih fakulteta, sastavnica Sveučilišta.

XX

BDI zbirka

BDI zbirka (Bibliotekarstvo-Dokumentacija-Informacija) zbirka je knjižnične građe s područja knjižničarstva, informacijskih i srodnih znanosti (muzeologija, arhivistika) namijenjena knjižničarima, studentima knjižničarstva i drugim stručnjacima s područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, ali i svim zainteresiranim korisnicima Knjižnice.
U sklopu Zbirke, sustavno od 80-ih godina 20. stoljeća, prikuplja se sva domaća stručna literatura s područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, najznačajnija djela s područja arhivistike i muzeologije te značajna literatura na stranim jezicima, pretežno engleskom i njemačkom.

Značaj i zadaće zbirke

 • pridonosi kvaliteti obrazovanja knjižničarskih djelatnika i studenata knjižničarstva na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • služi kao informacijska baza kroz koju se provodi stalno stručno usavršavanje knjižničnih djelatnika te osiguravaju neophodni izvori za kontinuirano učenje i praćenje razvoja struke
 • služi, studentima knjižničarstva, informacijskih i srodnih znanosti, kao izvor ispitne literature te literature za seminarske, diplomske i druge radove
 • osigurava temeljit uvid u suvremenu i stariju literaturu s područja knjižničarstva, informacijskih i srodnih znanosti
 • doprinosi razvoju struke, širenju i primjeni suvremenih saznanja u knjižničarstvu i srodnim znanostima
 • podupire znanstveni, istraživački i stručni rad s područja knjižničarstva i srodnih znanosti
XX

Zavičajna zbirka

Jedna od glavnih zadaća narodne knjižnice je ustroj zavičajne zbirke.
Zavičajna zbirka je jedna je od posebnih zbirki Studijske čitaonice, izdvojena od ostalih zbirki GISKO.

Teritorijalni opseg Zavičajne zbirke: primarno, zbirka obuhvaća građu od značaja za Grad Osijek i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Mursianu), sekundarno, zbirka obuhvaća Županiju osječko-baranjsku i Slavoniju (Slavonica).

Vrste knjižnična građe u Zavičajnoj zbirci: tiskane publikacije (monografske publikacije, serijske publikacije i sitni tisak), rukopisna građa , polupublikacije, kartografska građa, note, elektronička građa, audio, vizualna i audiovizualna građa i performatirana građa.

Sadržaj građe Zavičajne zbirke : građa objavljena na području zavičaja (s posebnim naglaskom na građu izdanu do 1945. godine), građa čiji su autori građani zavičaja (koji su rođeni u zavičaju, jedno vrijeme živjeli u zavičaju ili nisu rođeni u zavičaju, ali su doprinijeli razvoju zavičaja)  i građa o zavičaju izdana bilo gdje u svijetu.

Značaj i zadaće Zavičajne zbirke:

 • od osnutka postoji svijest o značaju zavičajne zbirke kao polazišta svih proučavanja i istraživanja grada i regije – izvor za istraživanje i upoznavanje razvoja materijalnih i nematerijalnih dobara jednoga kraja
 • stručno-znanstvena djelatnost prikupljanja, identificiranja i odabiranja jedinica zavičajne baštine
 • znanstveno-dokumentacijska i povijesna vrijednost zbirke
 • pomaže u informativno-promidžbenoj ulozi zavičajne zbirke (popularizacija putem zavičajnih izložbi, digitalizacije fonda, predavanja)
 • promocija lokalne  zajednice i autora putem zavičajne građe
 • informiranje građana o bogatstvu i vrijednosti zavičajnih autora i njihove građe u knjižnici
 • čuva kulturnog identiteta određene zajednice
 • izrada obavijesnih pomagala (katalog zavičajnih autora, katalog zavičajne zbirke, katalog zavičajne periodike, izrada zavičajne bibliografije, kataloga deziderata, adresara, središnjeg kataloga)

Komisija za zavičajne zbirke Hrvatskoga knjižničarskog društva: Preporuke za ustoj zavičajne zbirke u narodnim knjižnicama i drugim knjižnicama (ustanovama) koje prikupljaju knjižničnu zavičajnu građu.

XX

Spomenička zbirka

Spomenička zbirka Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek posebna je specijalna zbirka unutar knjižničnoga fonda Studijske čitaonice koja obuhvaća svu građu izdanu do 1945. godine bez obzira na teritorij izdavanja i tiskanja. Zbirka je to stvarana kupnjom i darom ili otkupom pojedinačnih knjiga i cijelih zbirki kao ostavština privatnih knjižnica poznatih Osječana.
Osnivanjem Gradske knjižnice Osijek 1949. godine počelo je aktivno stvaranje knjižničnoga fonda. Kasnijim razvojem fonda, osnovni se fond knjižnice pretvara u sadašnju Spomeničku zbirku, koju čine fond Knjižnice Gradskog narodnog odbora Gornji grad (koja djeluje od prosinca 1947.) te fond Knjižnice Gradskog narodnog odbora Donji grad (koja 1948. postaje Područni odjel Donji grad).

Zbirka se dijeli na više zasebnih podzbirki: knjige izdane do 1945. godine, zbirka rara (stara knjiga), Divaldiana, zbirke legata (legat Hengl, Sonnenfeld, Pollak, Magjer, Rakoš, Pinterović, Kocijan, Gottschalk i dr.).

Značaj i zadaće zbirke:

 • doprinos očuvanju spomeničke i kulturne baštine Osijeka, Slavonije Hrvatske
 • doprinos istraživanju kulturno-povijesnih prilika i duha vremena u kojemu je knjižnica nastajala
 • predmet znanstvenih i stručnih istraživanja (u povijesti knjige, tiskarstva, čitanja, umjetnosti)
 • temelj za povezivanje razasutih knjižničnih zbirki i baštinskih ustanova putem digitalizacije
 • vrijedan muzejski predmet zbog estetske i dokumentarne vrijednosti knjige
 • prioritet u očuvanju građe kao dijela kulturnog i društvenog identiteta i očuvanje nacionalne i regionalne baštine