NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto I. vrste

224

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž), zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta.

Pristupnici na natječaj uz opće uvjete propisane Zakonom o radu  dužni su ispunjavati i sljedeće  posebne uvjete:

 • VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 •  položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara (prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci),
 • 1 godina radnog iskustva u struciUz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj u kojoj je potrebno navesti osobne podatke  (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (uvjerenje, potvrda)
 • dokaz o radnom iskustvu i radnom iskustvu u struci u trajanju 1 godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):
  a) preslik elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO osiguranje (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja natječaja
  b) preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja obavljanja poslova)Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidati su na zahtjev dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.

  Osoba koje ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima.

  Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

  Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

  Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete  može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje radnog mjesta pisanim testiranjem i/ili razgovorom. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  O mjestu, vremenu i načinu provedbe testiranja i/ili razgovora pristupnici će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek www.gskos.unios.hr.

  Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek, preporučenom poštom ili neposredno, s naznakom: »Za natječaj«.

  Obavijest o odabranom kandidatu objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek www.gskos.unios.hr.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

  Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

  Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati ni jednu prijavu i poništi natječaj bez ikakve odgovornosti prema kandidatima i obveze snošenja troškova njihovog sudjelovanja u natječaju.

  Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

  Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

  Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek kako voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12-pročišćeni tekst)

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Ravnateljica
Dubravka Pađen-Farkaš, viša knjižničarka

Klasa: 112-01/17-01/03
Urbroj: 2158-79-01/17-02
Osijek, 20. siječnja 2017.