Natječaj za prijem u radni odnos

na radno mjesto I. vrste (07.10.2015.)

61

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek,
Europska avenija 24, 31000 Osijek, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž), uz probni rad od šest mjeseci.

Pristupnici na natječaj uz opće uvjete propisane Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 •  VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 •  položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
 •  1 godina radnog iskustva u struci,
 •  poznavanje stranog jezika (prednost engleski, njemački, mađarski)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj u kojoj je potrebno navesti osobne podatke
(osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti:

 •  životopis,
 •  dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica),
 •  dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 •  dokaz o položenom stručnom ispitu (uvjerenje, potvrda, svjedodžba)
 •  dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu u struci u trajanju 1 godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):
  a) elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, izdan u vrijeme trajanja natječaja
  b) preslik ugovora o radu, rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja obavljanja poslova)
 •  dokaz o znanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i slično).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidati su na zahtjev dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.

Radno iskustvo u struci je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće tražene stručne spreme i struke.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Osoba koje ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje radnog mjesta testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek, preporučenom poštom ili neposredno, s naznakom: »Za natječaj – diplomirani knjižničar«.

Priložena dokumentacija uz prijavu na natječaj se ne vraća kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati ni jednu prijavu i poništi natječaj bez ikakve odgovornosti prema kandidatima i obveze snošenja troškova njihovog sudjelovanja u natječaju.

ODLUKA OD IZBORU ZAPOSLENIKA

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Ravnateljica
Dubravka Pađen-Farkaš, viša knjižničarka

Klasa: 112-01/15-01/04
Urbroj:2158-79-01/15-03