JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na položajno radno mjesto III. vrste

– voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/voditelj računovodstva na neodređeno vrijeme u punom radnim vremenom (14.12.2016.)

123

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na položajno radno mjesto III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/voditelj računovodstva na ne određeno  vrijeme s punom radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž), uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca

Pristupnici na natječaj uz opće uvjete propisane Zakonom o radu
dužni su ispunjavati i sljedeće  uvjete:

 • SSS, ekonomskog smjera
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • poznavanje rada na računalu

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj u kojoj je potrebno navesti osobne podatke
(osobno ime, datum i  mjesto rođenja, adresa  stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti
adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjerena preslika svjedodžbe)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu u struci u trajanju 2 godine
  (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):
  a) preslik elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO osiguranje (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja natječaja
  b) preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja obavljanja poslova)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
  (izvornik ne stariji od 3 mjeseca)

Osoba koje ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi  pozvati  na  to  pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom  prijavom  smatra  se ona prijava koja sadrži sve  podatke  i  priloge  navedene  u natječaju.

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati  koji  nisu  podnijeli  pravodobnu  i  urednu  prijavu zajedno sa svim  prilozima ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih  za  obavljanje  radnog  mjesta pisanim testiranjem i/ili razgovorom. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O mjestu, vremenu i načinu provedbe testiranja i/ili razgovorapristupnici će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek www.gskos.unios.hr.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od
objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek,
Europska  avenija  24,  31000  Osijek, preporučenom poštom ili neposredno, s naznakom: »Za natječaj«.

Obavijest o odabranom kandidatu objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek www.gskos.unios.hr.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati ni jednu prijavu i poništi natječaj  bez  ikakve  odgovornosti  prema  kandidatima  i
obveze snošenja troškova njihovog sudjelovanja u natječaju.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek kako voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje
obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12-pročišćeni tekst)

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Ravnateljica
Dubravka Pađen-Farkaš,viša knjižničarka

Klasa: 112-01/16-01/14
Urbroj:2158-79-01/16-01