JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos

144

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na položajno radno mjesto III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/voditelj računovodstva na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj (m/ž), uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Pristupnici na natječaj uz opće uvjete propisane Zakonom o radu  dužni su ispunjavati i sljedeće  uvjete:

 • SSS, ekonomskog smjera
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • poznavanje rada na računalu

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj u kojoj je potrebno navesti osobne podatke  (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjerena preslika svjedodžbe)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu u struci u trajanju 2 godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):
  • a) preslik elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO osiguranje (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja natječaja
  • b) preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja obavljanja poslova)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( izvornik ne stariji od 3 mjeseca)

Osoba koje ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu zajedno sa svim prilozima ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete  može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje radnog mjesta pisanim testiranjem i/ili razgovorom. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O mjestu, vremenu i načinu provedbe testiranja i/ili razgovora pristupnici će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek www.gskos.unios.hr.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek, preporučenom poštom ili neposredno, s naznakom: »Za natječaj«.

Obavijest o odabranom kandidatu objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek www.gskos.unios.hr.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati ni jednu prijavu i poništi natječaj bez ikakve odgovornosti prema kandidatima i obveze snošenja troškova njihovog sudjelovanja u natječaju.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek kako voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12-pročišćeni tekst)

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Ravnateljica
Dubravka Pađen-Farkaš, viša knjižničarka

Klasa: 112-01/16-01/14
Urbroj: 2158-79-01/16-01