Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje

za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja (15.03.2016.)

198

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek,  raspisuje

NATJEČAJ

za prijam n
a stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja (NN 57/12,120/12)

  • KNJIŽNIČAR -2 izvršitelja (m/ž), puno radno vrijeme

    UVJETI:
  • završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva

Stručno osposobljavanje obavlja se u svrhu stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita sukladno Zakonu o knjižnicama (NN 105/97,05/98,104/00,69/09) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11,16/14, 60/14).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj u kojoj je potrebno navesti osobne podatke  (osobno ime,  datum  i  mjesto  rođenja,  adresa  stanovanja,  broj  telefona,  te  po mogućnosti  adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma, potvrda),
  • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od objave natječaja.

Prijave  sa  potrebnim  dokumentima  dostavljaju  se  na  adresu: Gradska  i  sveučilišna  knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek, poštom ili neposredno, s naznakom: „prijava – stručno osposobljavanje“.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Osoba  koja nije  podnijela  pravodobnu  i  urednu  prijavu  ili  ne  ispunjava  formalne  uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Pod uvjetom da Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek budu odobrene mjere/olakšice aktivne politike u zapošljavanju, s izabranim pristupnikom sklopit će se, u skladu s čl.8. Zakona o poticanju zapošljavanja i čl.59. Zakona o radu, Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Gradska  i  sveučilišna  knjižnica  Osijek pridržava  pravo  poništiti  ovaj  natječaj  bez navođenja razloga.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.03.2016. godine.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Ravnateljica
Dubravka Pađen – Farkaš, viša knjižničarka

Klasa: 112-01/16-01/03
Urbroj: 2158-79-01/16-01
Osijek,15.03.2016.