JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos

na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (20.04.2016.)

163

Sveučilište  Josipa  Jurja  Strossmayera  u  Osijeku  Gradska  i  sveučilišna  knjižnica  Osijek,
Europska avenija 24, 31000 Osijek, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž), zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta

Pristupnici na natječaj uz opće uvjete propisane Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  ili  specijalistički  diplomski  stručni  studij  iz  polja  informacijskih  i  komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij
  knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,

Uz  vlastoručno  potpisanu  prijavu  za  natječaj u kojoj  je  potrebno  navesti  osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (uvjerenje, potvrda, svjedodžba)
 • elektronički  zapis  odnosno  potvrdu  o  podacima  evidentiranim  u  matičnoj  evidenciji
  Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, izdan u vrijeme trajanja natječaja

Isprave  se  prilažu u neovjerenom presliku, a kandidati  su na  zahtjev dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Osoba koje ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih  za  obavljanje  radnog mjesta testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek, preporučenom poštom ili neposredno, s naznakom: »Za natječaj – diplomirani knjižničar«.

Priložena dokumentacija uz prijavu na natječaj se ne vraća kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati ni jednu prijavu i poništi natječaj bez ikakve odgovornosti prema kandidatima i obveze snošenja troškova njihovog sudjelovanja u natječaju.

ODLUKA O IZBORU ZAPOSLENIKA